Sikring og beredskap

hovedport-vestbaseFoto: Vestbase AS

Sentrale offentlige krav og bransjekrav er dimensjonerende for sikring og beredskap på Vestbase

ISPS

Vestbase er godkjent iht. til retningslinjene definert av Kystverket / ISPS.

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneterminaler som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneterminaler som omfattes av dette regelverket.

Retningslinjene etablerer et sikringsregime på Vestbase, og forhindrer inntreden av person(-er)/objekter som kan utgjøre en trussel

ISPS-informasjon om Vestbase:  pdfIMO_Port_info_Vestbase.pdf

Norsk olje og gass

Bransjekrav er definert i retningslinje nr. 91 - anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i oljeindustrien. Vestbase AS følger disse, samt har etablert en struktur som gjør det enkelt og effektivt for andre selskaper med krav om sikringsavtale til å oppfylle bransjekravene

Industrivern og beredskap

På Vestbase er det etablert et felles industrivern, dimensjonert for å dekke førsteinnsats i forbindelse med uhell og ulykker. Mannskapene har kompetanse innenfor sanitet, redning, kjemikalievern og brann. Industrivernet er utstyrt med moderne hjelpemidler og avholder jevnlig øvelser for å opprettholde og videreutvikle kompetansen. Vestbase har samarbeid og har øvelser med sykeehus, politi og brannvesen.

Innenfor oljevern er det etablert samarbeid med brannvesen og havnevesen.

Området er TV overvåket og har døgnbemannet vakthold i hovedporten som også inngår som en del av vår beredskap. Hovedport er varslingsspunkt for hendelser.

 

Storulykkeforskriften - Sikkerhetsrapport

På Vestbase lagres og håndteres i dag hhv LNG (flytende naturgass), Metanol og Marine Gas Oil (”MGO”=Diesel).
På grunn av størrelse på det samlede volum av slike produkter som lagres/håndteres, så kommer Vestbase inn under bestemmelsene - §12 i Storulykkeforskriften.
Dette medfører krav til å utarbeide en sikkerhetsrapport, samt informasjon til allmenheten.

Under kan du laste ned siste reviderte sikkerhetsrapport og informasjon til allmenheten. (Oppdatering vil skje hvert 5 år, eller ved vesentlige endringer)
Kopi av alle dokumenter som er beskrevet i Sikkerhetsrapport er oversendt DSB, samt lokale beredskapsmyndigheter.

Infoskriv til allmenhenten:    VB_Infoskriv_til_allmennheten_storulykkesforskriften.pdf

Sikkerhetsrapport:  VB_Sikkerhetsrapport_rev_04_-_DSB_pr__des_2017.pdf

 

HMS:  brochure-vestbase-map-and-hseq.pdf

Generell nødinstruks:  nodinstruks_emergency_respons_generell.pdf

Nørdinstruks

 

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase